Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden omtrent curussen, workshops, voordrachten, diensten, consultaties en andere activiteiten

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten/reserveringen en bestellingen aan en overeenkomsten via de praktijk, de website SanaOptima of Osteoclinic tenzij schriftelijk/elektronisch anders is overeengekomen.

Door zich in te schrijven of een afspraak te plaatsen, verklaart de deelnemer, cursist, patiënt, klant of cliënt akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Onder "deelnemer, cursist, patiënt, cliënt of klant" in de zin van deze voorwaarden wordt verstaan al diegenen die in de praktijk, bij SanaOptima of Osteoclinic een order, bestelling, (consultatie)dienst- of cursusreservatie plaatsen.

Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en gelden slechts als uitnodiging tot het geven of verstrekken van een workshop, cursus of bestelling/opdracht, tenzij schriftelijk anders door SanaOptima of Osteoclinic vermeldt.

Een bestelling van diensten en/of goederen of cursusreservatie wordt geacht te zijn aanvaard, zodra deze telefonisch, schriftelijk, per fax, per e-mail of via de website door klant aan SanaOptima of Osteoclinic is verstrekt. Alle rekeningen en/of facturen van cursussen, workshops, voordrachten, diensten, verkopen en/of reservaties van SanaOptima of Osteoclinic dienen contant betaald te worden, tenzij anders overeengekomen. Bij niet-betaling wordt de klant van rechtswege geacht in gebreke te zijn zonder bijkomende schriftelijke ingebrekestelling en is onmiddellijk over het factuurbedrag een conventionele schadevergoeding verschuldigd ten bedrage met een minimum van 60€ (bv voor een gemiste consultatie) en een maximum van 2000€ (als het gaat over een cursus), alsmede rente vanaf de vervaldatum ten bedrage van 1 % per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangerekend.

Een cursist kan na inschrijving voor een cursus/workshop/voordracht, deze terug annuleren of uitstellen naar een latere datum. Uitstel of annulatie van een cursus, tot uiterlijk 1 week vóór de aanvang van deze cursus, is kosteloos. In geval van uitstel of annulatie vanaf 1 week vóór de aanvang van een cursus, zal 50% van de prijs van de uitgestelde cursus aangerekend worden, bovenop het bedrag van de cursus die op een overeengekomen latere datum gevolgd zal worden. Bij aantoonbare overmacht zoals door bv accident, ziekte, overlijden geldt deze voorwaarde niet. Alle annulaties dienen schriftelijk te gebeuren. Laattijdige reservaties dewelke binnen de tijdspanne van 72 uur vallen dienen altijd onmiddellijk en volledig betaald te worden.

In geval van annulatie van een consultatie zullen er geen kosten worden aangerekend behalve indien deze individuele consultatie niet 24 uur voorafgaand tov de feitelijke afspraak telefonisch of schriftelijk werd geannuleerd. Dan zal de afspraak alsnog volledig aan de klant gefactureerd worden. Ook hier geldt deze regel niet bij aantoonbare overmacht.

De bijdragen voor consultaties worden door de patiënt onmiddellijk na het beëindigen van de sessie betaald.

Alle verstrekte rekeningen en/of facturen zijn bindend en worden als aanvaard beschouwd, tenzij de klant/patiënt onmiddellijk bij aanvang van het gebruik van de accommodatie zijn ongenoegen kenbaar maakt. Elk protest na gebruik van de accommodatie zal beschouwd worden als zijnde laattijdig en irrelevant.

Alle kosten, zowel via gerechtelijke als buitengerechtelijke weg zijn volledig ten laste van de klant.

SanaOptima of Osteoclinic en de klant onderwerpen zich ten aanzien van deze algemene voorwaarden en ten aanzien van alle overeenkomsten tussen partijen aan het Belgisch recht. Met betrekking tot geschillen tussen de partijen zijn territoriaal bevoegd de Rechtbanken van het arrondissement of kanton van de exploitatiezetel van SanaOptima of Osteoclinic.

Tijdens alle cursussen en activiteiten georganiseerd via SanaOptima of Osteoclinic, zowel direct als indirect, is de deelnemer aansprakelijk voor door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen en gebouwen van zowel SanaOptima of Osteoclinic als van derden, alsook aan personen; ook indien er geen sprake is van opzet.

SanaOptima of Osteoclinic stelt zich niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de van hun, direct of indirect, uitgaande cursussen, diensten en activiteiten.

SanaOptima of Osteoclinic behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de programmering, zonder restitutie van gelden. Bij tussentijds beëindigen door SanaOptima of Osteoclinic van een cursus of manifestatie als gevolg van overmacht vindt restitutie plaats pro rato.

De op de folders en website van SanaOptima of Osteoclinic vermelde informatie, genoemde prijzen en data zijn onder voorbehoud van fouten.

Aan de websites en folders van SanaOptima of Osteoclinic kunnen geen rechten worden ontleend.

Bepaalde activiteiten kunnen extra kosten met zich mee brengen. Deze kosten worden vooraf aangekondigd en apart aangerekend. Deze dienen betaald te worden door de deelnemers zelf ten laatste op de dag van de activiteit en voor deze aanvangt.

SanaOptima of Osteoclinic behoudt zich het recht een cursus of activiteit te annuleren of uit te stellen bij te weinig belangstelling, of bijzondere omstandigheden.

SanaOptima of Osteoclinic is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van annulering, uitstellen of andere wijzigingen van de cursus of activiteit.